Γραμματεία

2651005950

Κοινωνική Στήριξη

2651005949

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

2651005094

Μονάδα Προσβασιμότητας

2651005979

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών 
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Κτήριο Βιβλιοθήκης (1ος Όροφος)
45110 Ιωάννινα

E-mail uoisds@uoi.gr

Τεχνικώς Υπεύθυνος Έργου : Δρ Γεώργιος Ζάχος
Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης 
Πανεπιστημίου Ιωαννινων
τηλ:2651005010

Ε-mail: gzachos@uoi.gr