Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Νομοθεσία


Στην Ελλάδα υπάρχει πλούσιο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τις υποχρεώσεις της πολιτείας και των Πανεπιστημίων για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής αναπηρία. Η απαίτηση για ισότιμη αντιμετώπιση συνιστά Συνταγματική Επιταγή:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΣΎΝΤΑΓΜΑ, ΆΡΘΡΟ 21, ΠΑΡ. 6: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.».


Α. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ Φ142/Β3/7104, 19 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 1990: ΔΙΕΥΚΟΛΎΝΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΊΑ, (PDF) όπου αναγράφεται ότι: «Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Π.Δ 57/1990 στους υποψήφιους φοιτητές για ΑΕΙ και ΤΕΙ που πάσχουν από δυσλεξία, εφόσον προσκομίσουν ειδική διαγνωστική έκθεση από ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή σταθμό, από την οποία προκύπτει η φυσική τους αδυναμία να λάβουν μέρος σε γραπτές εξετάσεις, δίνεται η δυνατότητα να
εξετάζονται προφορικά στις γενικές εξετάσεις… Οι φοιτητές αυτοί πρέπει να προσκομίζουν ειδική διαγνωστική έκθεση από την οποία να φαίνεται ότι πάσχουν από δυσλεξία και όχι από στοιχεία δυσλεξίας.».


Β. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉΣ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ: Φ.252/32605/ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004: ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (PDF), όπου αναγράφεται ότι:
«…εξετάζονται προφορικά µόνο οι εξεταζόµενοι που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή: i) είναι τυφλοί, σύµφωνα µε το ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%, 2 ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% µόνιµη ή προσωρινή που συνδέεται µε τα άνω άκρα, iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, iv) πάσχουν από κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, v) η επίδοσή τους στα µαθήµατα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί µε γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξία).».


Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 24 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2007 (ΦΕΚ 2065) (PDF),
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΈΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΠΡΟΣ ΌΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ, όπου στο
ΆΡΘΡΟ 4: ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΈΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 28 Α
αναγράφεται ότι:
«Οποιοδήποτε έργο λόγου ή επιστήμης που δεν είναι αντιληπτό στην
υφιστάμενη μορφή του στους δικαιούχους, μπορεί να αναπαραχθεί
προς όφελος αυτών προκειμένου να του δοθεί η μορφή εκείνη που θα
τους επιτρέψει να το αντιληφθούν. Ο περιορισμός αυτού του
περιουσιακού δικαιώματος δεν εφαρμόζεται στον πηγαίο κώδικα των
προγραμμάτων Η/Υ.

ΆΡΘΡΟ 5 ΜΟΡΦΈΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ όπου αναγράφεται ότι:
«Μορφές τις οποίες ενδέχεται να αποκτήσουν τα έργα εκείνα των οποίων επιτρέπεται η αναπαραγωγή σύμφωνα με την παρούσα είναι οι γραφές Braille, Moon, Daisy, τα ομιλούντα βιβλία (talking books), καθώς και οποιαδήποτε άλλη μέθοδος, που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να χρησιμοποιείται από τους δικαιούχους και ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες τους, στο βαθμό που απαιτείται από τη συγκεκριμένη αναπηρία.».


Δ. ΝΌΜΟΣ 3549/2007 (ΦΕΚ 69Α’) (PDF), ΆΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 1: ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΎ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΉ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΆΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΙΔΡΥΜΆΤΩΝ, όπου αναγράφεται ότι:
«Σε κάθε Τμήμα προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. η σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών και σπουδαστών με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την υποστήριξη φοιτητών και σπουδαστών με αναπηρία ή φοιτητών και σπουδαστών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και την επιτυχή περάτωση των
σπουδών τους.».


Ε. ΝΌΜΟΣ 4009/2011 (ΦΕΚ 195) (PDF): ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΆΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΙΔΡΥΜΆΤΩΝ, όπου αναγράφεται ότι: Άρθρο 9, Εδάφιο 10: «Η κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού: Παράγραφος ιστ): Τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στα προγράμματα σπουδών όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το φύλλο, την αναπηρία ή άλλα χαρακτηριστικά.».

Άρθρο 33: Εδάφιο 8: Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος.

Άρθρο 36: Εδάφιο 1β: «Οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο οικείο πρόγραμμα σπουδών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρακτικής άσκησης ρυθμίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης και ειδικής μέριμνας για τη  διευκόλυνση φοιτητών με αναπηρία προκειμένου να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση κατά ισότιμο τρόπο με κάθε άλλο φοιτητή.».

Άρθρο 52: Λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης: Εδάφιο 1: «Με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία ενιαίας ή αυτοτελούς ανά σχολή υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, την ενημέρωση για τη συνολική λειτουργία του ιδρύματος και την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την παροχή πληροφοριών σε υποψήφιους φοιτητές. Με τον Οργανισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες της υπηρεσίας και ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας της.».


Ζ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΑΤΌΜΩΝ ΠΟΥ ΠΆΣΧΟΥΝ ΑΠΌ ΣΟΒΑΡΈΣ ΠΑΘΉΣΕΙΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΈΤΟΣ 2019-2020 (PDF), όπου επισυνάπτεται και ο αναλυτικός κατάλογος των παθήσεων.


ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Α. ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ΈΚΔΟΣΗ 2007) (PDF): Ο οδηγός του πολίτη με αναπηρία συνιστά ένα εύχρηστο και
λειτουργικό εγχειρίδιο στο οποίο περιλαμβάνεται χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για όλες τις παροχές της Πολιτείας στα άτομα με αναπηρίες και στις οικογένειές τους. Διαρθρώνεται δε σε 13 κεφάλαια, τα οποία έχουν ως εξής:

 • 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
 • 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
 • 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ / ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ.
 • 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ.
 • 5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
 • 6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.
  7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.
 • 8. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ: KOINΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ.
 • 9. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: ΕΙ∆ΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ.
 • 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
  11. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ∆ΑΝΕΙΑ.
  12. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (E- ACCESSIBILITY).
 • 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.
elEL
Μετάβαση στο περιεχόμενο