Υποστήριξη Φοιτητών Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων

Με τον όρο ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ή ευάλωτες ομάδες ή ομάδες υψηλού κινδύνου αναφερόμαστε σε πληθυσμιακές ομάδες οι οποίες «έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή δυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής όπως στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση. Πρόκειται για άστεγους, άνεργους, άτομα με αναπηρία, πάσχοντες από σοβαρές ψυχικές και σωματικές ασθένειες και αναπηρίες, αποφυλακισμένους, χρήστες και πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών, οροθετικούς, θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικους παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα trafficking, πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και πληγέντες από θεομηνίες και ακραία φυσικά φαινόμενα» (Μπαλούρδος και άλ., 2014).

Επίσης, σύμφωνα με τον Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α’) για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», ως ευπαθείς κοινωνικά ομάδες ορίζονται « οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων ή σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής και ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας». Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, πρώτον τις Ευάλωτες

Ομάδες Πληθυσμού και δεύτερον τις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν κυρίως άτομα με ψυχικές και σωματικές αναπηρίες, ενώ στη δεύτερη αναλφάβητοι, μονογονεϊκές οικογένειες, νέοι άνεργοι, κάτοικοι
απομακρυσμένων περιοχών, άτομα με γλωσσικές ιδιαιτερότητες αλλά και μετανάστες μεταξύ άλλων. 

Οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, σε πολλές περιπτώσεις δυσκολεύονται να ενταχθούν πλήρως στην εκπαιδευτική κοινότητα και κατά συνέχεια στην αγορά εργασίας ενώ ο όρος ταυτίζεται σε πολλές περιπτώσεις και με τον «κοινωνικό αποκλεισμό». Για τον λόγο αυτό η Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναλαμβάνει την στήριξη σε:

 

Ψυχοκοινωνικό επίπεδο

Σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο η Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης, απαρτιζόμενη από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό καταγράφει τις ανάγκες των φοιτητών και σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.), καθώς και με άλλους φορείς του Πανεπιστημίου φροντίζει:

  • την ψυχολογική υποστήριξη σε περιστασιακές δυσκολίες που σχετίζονται με αναπτυξιακά και προσωπικά προβλήματα και/ή προβλήματα προσαρμογής
  • τη στήριξη των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες


Σημειώνεται πως η λειτουργία της Μονάδας γίνεται σε ανεξάρτητο επίπεδο από τις σχολές/τμήματα, γεγονός που διασφαλίζει το απόρρητο της μεταξύ μας συνεργασίας.

 

Οικονομικό επίπεδο


Η Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μέσω της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας προκηρύσσει ανά έτος οικονομικές ενισχύσεις ύψους 1.000 ευρώ σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου. Η ενίσχυση αφορά φοιτήτριες και φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο) των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων), όπως αυτά υπήρχαν πριν από τη συγχώνευσή του με το πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Πρόσκληση για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης φοιτητών

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Δικαιολογητικών έως την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020