Η Μονάδα Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει εκατό (100) νέες προπτυχιακές οικονομικές ενισχύσεις για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο) των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων), όπως αυτά υπήρχαν πριν από τη συγχώνευσή του με το πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου , ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: από 09/07/2021 έως 31/07/2021

Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις

 • Θα πρέπει να μελετήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Εκεί αναφέρεται αναλυτικά ποιοι δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση και ποιοι αποκλείονται από τη διαδικασία.
 • Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οικονομική ενίσχυση δινεται σε όσους: Στ. Δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον κανονισμό σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου και έχουν επιτύχει στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, πλην των πρωτοετών.  
 • Θα πρέπει να μελετήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Εκεί αναφέρεται αναλυτικά ποιοι δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση και ποιοι αποκλείονται από τη διαδικασία.
 • Ναι μπορείτε να κάνετε αίτηση. Το φοιτητικό επίδομα στέγασης δεν αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού από την διαδικασία αιτήσεων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση.
 • Όχι, δεν θεωρούνται υποτροφία ιδιωτικού τομέα. Ως εκ τούτου, μπορείτε να προχωρήσετε στην αίτηση για οικονομική ενίσχυση
 • Μπορείτε να λάβετε τη Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος Πρόνοιας της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας (κτίριο Α’ Εστίας, τηλ. 26510-05466, 26510-05467).
 • Ως τόπος μόνιμης κατοικίας λογίζεται "ηΠεριφερειακή Ενότητα όπου κατοικεί μόνιμα ο υποψήφιος και οι γονείς του, εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, με εξαίρεση (α) τις νησιωτικές περιφέρειες, όπου ως τόπος μόνιμης κατοικίας νοείται το νησί και (β) τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής -πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων- όπου ως τόπος μόνιμης κατοικίας νοείται το σύνολο της Αττικής." 
 • Σε περίπτωση απώλειας του ενός εκ των δύο γονέων θα μπορούσατε να δηλώσετε μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, δεδομένου ότι ο άλλος γονέας δεν έχει προχωρήσει σε δεύτερο γάμο. Αν επιλέξετε κατά την αίτησή σας το κριτήριο μοριοδότησης Β.1.6. "Εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας", θα πρέπει να ελέγξετε και τα δικαιολογητικά ΧΙΧ και ΧΧ προς υποβολή, μεταξύ των άλλων.
 • «Η ενίσχυση αφορά φοιτήτριες και φοιτητές που ανήκουν τους Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο) των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων(εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων), τους αυτά υπήρχαν πριν από τη συγχώνευσή του με το πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου , ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τους σπουδές τους και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση «
 • Οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, οπότε τα φορολογικά σας στοιχεία εκκαθαριστικό και Ε9 θα πρέπει να είναι του 2020.
 • Από τη Γραμματεία του Τμήματός σας.
 • Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίαςεκδίδεται από το δημοτολόγιο του Δήμου στον οποίο ανήκετε. Κατανοώντας τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι και για τη διευκόλυνσή των υποψηφίων μπορεί να γίνει δεκτή και η "Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Ειδικής Χρήσης" μέσω του taxisnet.
 • Σύμφωνα με την Πρόσκληση ως κατά κεφαλήν εισόδημα λογίζεται το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τα μέλη της οικογένειας του υποψήφιου. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων στις οποίες ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση και λαμβάνεται υπ' όψιν το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.
 • Ναι. Εναλλακτικά μπορείτε να δοκιμάσετε την έκδοση των Υπεύθυνων Δηλώσεων μέσω του gov.gr
 • Ναι, μπορείτε.