Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αποτελούμε μια ερευνητική ομάδα η οποία απαρτίζεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι ερωτήσεις που έχετε στη διάθεση σας έχουν ως στόχο την καλυτέρευση της καθημερινής διαβίωσης σας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον, ως προς την δυνατότητα της πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου στο οποίο σπουδάζετε.

Αναλυτικότερα, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να ανιχνεύσει τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι φοιτητές οι οποίοι φέρουν κάποια αναπηρία, στα πλαίσια της πανεπιστημιακής ζωής, με απώτερο στόχο την επισήμανση των προβλημάτων και την επακόλουθη επίλυση τους από την διοίκηση του πανεπιστημίου.
Η έρευνα πρόκειται να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συνέντευξης. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την απάντηση των ερωτήσεων είναι λιγοστός, καθώς οι απαντήσεις πρέπει να είναι σύντομες. Η διαδικασία είναι προαιρετική και ανώνυμη και καθώς δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα, καλείστε να απαντήσετε με ειλικρίνεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση,

Γόγολου Νίκη, Μπίκα Μαρία Ιφιγένεια, Κολύδας Γρηγόριος.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων